309 Ȃ̎

 Aganai no Shu ni misakae are,
   Osanakikora mo gHosanah  utawan.

1. Dabide no sue naru makoto no Shu ni,
   Shu no mina ni yorite kitaru mono ni.

@@Aganai no Shu ni misakae are,
   Osanakikora mo gHosanah  utawan.

2. Shuro no ha kazashite iza mukaeyo.
   Tenshira to tomo ni,home tataeyo.

@ Aganai no Shu ni misakae are,
   Osanakikora mo gHosanah  utawan.

3. Jujika no michi o susumishi Shu o
   Koeawase tomo ni tatae utawan.

@ Aganai no Shu ni misakae are,
   Osanakikora mo gHosanah  utawan.

4. Warera no inori o ukeire tamou.
   Megumi ni michitaru Shu wa ou nari.


߂