311 血しおしたたる
1. Chishio shitataru Shu no mikashira,
   Toge ni sasareshi Shu no mikashira,
   Nayami to haji ni yatsureshi Shu no,
   Itamashiki sama  dare no tame zo.
2. Shu no kurushimi wa waga tamenari,
   Ware koso tsumi ni shisubeki nari.
   Kakaru waga mi ni kawari mashishi
   Shu no awaremi  wa ito toutoshi.
3. Shitawashiki Shu yo, waga bokusya yo,
   Hakari shirarenu ai no izumi.
   Mayou konomi o tazune motome
   Michibiki mashishi hi zo natsukashi.
4. Shu yo, Shu no moto ni kaeru hi made,
   Jujika no kage ni tatase tamae.
   Kakumo nayameru Shu o hanarete
   Ware wa izuko ni sari yukubeki.
5. Natsukashiki Shu yo, hakari shirenu
   Jujika no ai ni ikani kotaen.
   Kurushimi nayamu waga Shu no tame
   Konomi to inochi subete sasagen.
6. Shisubeki mono o aganau Shu yo,
   Jujika no hikari misase tamae.
   Mikizu o aogi mite ni yoraba,
   Imawa no toki mo yasukeku aran.

戻る