316 ̎

Fukkatsu no Shu wa ima,shi ni katta.

Yorokobi tataeyo,nagusamenushi o.

Kirieraisu.
 

Fukkatsu no Shu ga orareru naraba,

Yo mo shi mo ware o Shu yori hanasenai.

Kirieraisu.
 

Hareruya, Hareruya, Hareruya.

Yorokobi tataeyo,nagusamenushi o.

Kirieraisu.߂