326 nA

1. Chi yo, koe takaku tsuge shirase yo,
   Toutoki Iesu no yomigaeri o,
   Shi yori inochi he to michibiki tamou
   Shu Iesu to tomo ni warera susuman.

2. Tsumi ni uchikachi shi o yaburite
   Warera no kokoro tokihanatsu Shu.
   Sono kachiuta koso zenchi ni michite,
   Sukuwareshi mono tomo ni utau.

3. Ten yo, yorokobe, chi yo, tataeyo,
   Tsukurareshi moono koe awaseyo,
   Shu mo yomigaere no konohi o iwai,
   Tsukinu yorokobi warera tataen.

߂