327 すべての民よ、よろこべ

1. Subete no tami yo, yorokobe ,
   Shu Iesu wa shi ni kachi maseba,
   Yomi no chikara haya usete,
   Hito no inochi kagiri nashi.

2. Asu o mo shiranu yo ni sumi,
   Namida no tani, tadoru mi no
   Kanashimi mo nayami mo kie
  Ima wa yorokobi ni afuru.

3. Shu wa eikou no miza ni tsuki,
   Mitsukaira wa home utau,
   "Shu Iesu Shi ni kachi tamaeba,
   Hito wa ikuru tokoshie ni".


戻る