328 nAn

Hareruya, Hareruya, Hareruya.

1. Tatakai wa owari Shu wa shi ni katareta.
   Shu o home tatae yo, Hareruya.

2. Shu wa teki o yaburi Shi wa ima,horobita.
   Takaraka ni utae, Hareruya.

3. Eien no inochi warera ni kudasaru
   Shu o nobetsutae yo, Hareruya.

4. Subete no sakae wa yomigaeri no Shu ni.
   Yorokobi tataeyo, Hareruya.

@ Hareruya, Hareruya, Hareruya.

߂