336 主の昇天こそ

1. Shu no syouten koso wagami no nozomi.

  Shu koso waga kashira warera Shu no eda.

  Ononoki samayou ware mo itsunohi ka

  Mikuni ni noboran.


2.   Izuko ni warera no ikoi arubeki
  Waga Shu no mashimasu mikuni o shitau.
  Waga kokoro wa tada Shu Iesu ni akogare,

  Hitasura motomu


3. Aa,Shu yo, makoto no shinkou ni tachite

  Mikuni o nozomite,miato o tadoran.

  Yorokobi idakite konoyo o sariyuku

  Megumi o tamae.


戻る