339 来たれ聖霊よ

1.  Kitare seirei yo, warera no kokoro ni.
  Tsukurareshi mono o mitase, megumi mote.
 

2. Nagusamenaru Shu yo, inochi no izumi yo.

  Sosogase tamae ya, toutoki tamamono.
 

3. Michikara ni yorite wagami o tsuyomete,

  Moyashi tamae, Shu yo, kokoro ni ai no hi.
 

4. Nanatsu no tamamono atauru seirei,

  Hirome sase tamae, Mikami no kotoba o.
 

5. Teki o oiharai,akuyori toozake,

  Atae tamae, Shu yo,heiwa o warera ni.
 

6. Seirei ni yorite Chichi, ko naru Kami o

  Satorase tamae ya, shinzuru monora ni.


戻る