340 来たれ聖霊よ

1.  Kitare seirei yo,warera no kokoro ni.
  Tsukurareshi mono o mitase,megumi mote.
 
2.  Nagusamenaru shu yo,inochi no izumi yo,

  Sosogase tamae ya,toutoki tamamono.
 
3.  Michikara ni yorite wagami o tsuyomete,

  Moyashi tame,Shu yo,kokoro ni ai no hi.
 
4.  Nanatsu no tamamono atauru seirei,

  Hiromesase tamae, miKami no kotoba o.
 
5.  Teki o oiharai,aku yori touzake,

  Atae tamae, Shu yo,heiwa o warera ni.
 
6.  Seirei ni yorite Chichi,Ko naru Kami o

  Satorase tamae ya, shinzuru monora ni.
 

(syouei)
   Chichi,Miko,Seirei ni
         Yoyo ni sakae are.
 A-men

戻る