341 来たれ聖霊、わが主
1.  Kitare seirei, waga Shu. Warera no kokoro o
  Megumi mote mitashi, moetatase tamae.

  Mihikari motomeru sekai no mitami wa

  Kokoni atsumerare Shu no misakae o utau.

  Hareruya, Hareruya.

2. Seinaru hikari, waga Shu, warera no kokoro o
  Ikeru kotoba mote terashi michibiite
  Shu Iesu no oshieshi tadashiki shinkou
 Kokoromidasazuni kataku mamorase tamae.
 Hareruya,Hareruya.  

3. Seinaru honoo, waga Shu, nagusame no Kami yo.
  Yorokobi no uchi ni Shu ni tsukaesasete,
  Warera o torimaku subete no nayami ni

  Uchikatase tamae,shi no toki ga kuru hi made.
 Hareruya,Hareruya.

戻る