342 神の霊よ、今くだり

1.Kami no rei yo ima kudari
   Waga kokoro ugokashite,
   Yowaki mi o tsuyoku nashi,
   Ai ni ayumase tamae.

2.Shu naru kami aise tono
  Mikotoba ni shitagai te
  Shu no jujika aogi tsutsu
  Mimune o shimeshi tamae.

3.Shu yo, tomo ni todomarite
   Utagai to arasoi no
   Waga kokoro uchi kudaki
  Chikara o atae  tamae.

4.Shu no fukaki ai o mote
   Waga kokoro moe tatase
   Tamashii mo mi mo sasage
  Ai ni ikashime tamae.


戻る