343 聖霊よ、降りて

1. Seirei yo, kudarite mukashi no gotoku,
  Kusushiki miwaza o arawashi tamae.
(Refrain)
   Yoyo ni imasu Seinaru Kami yo,
   Kitarite  kono mi ni michisase tamae.

2. Seirei yo, kudarite kawakeru kokoro
   Megumi no ame nite uruoshi tamae.

3. Seirei yo, kudarite kegare o kiyome,
   Toutoki sukui ni michibiki tamae.

4. Seirei yo, kudarite yowaki ware omo
   Seinaru chikara ni tomashime tamae.


戻る