344 聖霊の神、きよき愛よ
1. Seirei no Kami,kiyoki ai yo,
  Kudari mase,waga kokoro ni.
 Ai no honoo moe tatasete,
  Chikarazuyoku kitarimase.

2. Kami no honoo akaku moete
 Yakitsukuse,tsumi to toga o.
  Shu no misakae iyoyo haete
 Terashi tamae, yuku michi o.

3. Nagusamenushi, ware o tsuyome

  Ai no waza nasase tamae.
 Shu no mimune ni shitagai yuku
  Hikuki kokoro atae mase.

4.Seirei no Kami,kitari tamae.

  Hitasura ni inori motomu.
 Waga kokoro o sumai to nashi
  Yadori tamae,tokoshieni.
戻る