345 聖霊の力にあふれ

1.  Seirei no chikara ni afure
  Fukkatsu no Shu o tsutaeta

  Syodai no shito ni narai

  Warera ayumu,kono hi mo.
 

2.  Shu no kokoro ni moyasare,

  Hitotsu ni nare,kyoukai.

  Ima,yobikake ni kotae

  Tsutaeyo,Shu to yo no tame.
 

3.  Kaze to honoo no you ni

  Waga kokoro o ugokashi

  Shu no akashibito to shite

   Ikashi tamae, Seirei yo.


戻る