346 来たれ聖霊よ

1.  Kitare seirei yo,shinzuru mure ni,
  Taezu hatarakite inochi o tamae.
  Shu Iesu no kokoro o kokoro to nashite
  Yutakana mimegumi,tataeyo,tsuneni.

2.  Tsuyoki seirei yo,shinzuru mure ni,
  Ima mo hatarakite chikara o tamae.
  Tsumi ni torawareshi kokoro o kiyome,
  Yutakana tamamono,tataeyo,tsuneni.


戻る