348 _̑

1. Kami no iki yo, ware ni fukite
   Aratanaru mono ni tsukuri kae yo.

2. Kami no iki yo, ware o kiyome,
   Kiyoki Shu to tomo ni yukase tamae.

3. Kami no iki yo, ware o mochii,
   Seirei no waza ni moe tatase yo.

4. Kami no iki yo, ware o ikashi,
   Tsune ni Shu no mono to narase tamae.


߂