349 _̑

1. Kami no iki yo, ware ni fukite

@ Aratanaru mono ni tsukuri kae yo.  

2. Kami no iki yo, ware o kiyome,

@ Kiyoki Shu to tomo ni yukase tamae.
 

3. Kami no iki yo, ware o mochii,

   Seirei no waza ni moe tatase yo.
 

4. Kami no iki yo, ware o ikashi,

   Tsune ni Shu no mono to narase tamae.߂