351 Ȃ鐹Ȃ

1. Seinaru, seinaru, seinaru Shu yo,
   Yogoto asa goto ni home tataen.
@ Mitsu ni imashite hitori naru
   Shu koso chikara ni michiafuru.

2. Seinaru, seinaru, seinaru Shu yo,
   Seito mo tenshi mo mina o home,
   Mukashi mo ima mo tokoshie ni
   Kawaranu Kami o  fushi ogamu

3. Seinaru, seinaru, seinaru Shu yo,
   Kuraki wa kono yo o oou tomo,
   Tada Kami nomi wa seinaru kata
   Ai to sakae ni michi afuru.

4. Seinaru, seinaru, seinaru Shu yo,
   Mite ni tsukurareshi mono wa mina,
   Mitsu ni imashite hitori naru
  Kami no sakae o  home utau.

߂