352 来たれ全能の主

1. Kitare Zennou no ko,mina o tataen.
   Michichi yo, Sakae no chichi syouri no Shu yo,
   Michibiki mase, warera o.

2. Kitare Kami no ko,sukui no Shu.
   Shu Iesu yo,niku to narishi Kami no kotoba,
   Shukushi tamae warera o.

3. Kitare seinaru  nagusamenushi.
   Seirei yo,tomo ni arite waga kokoro o
  Tsuyome tamae,kawarazu.

4. Mitsu ni imashite hitori no Kami,
   Warera wa mina no sakae home tataete
   Ima mo nochi mo shitagawan.

戻る