353 父・子・聖霊の

1. Chichi.Ko.seirei no hitori no Kami,

  Megumi ni kagayaku hikari o mote

  Warera no kokoro no yami o terashi,

  Shu no makuya to nashi yadori tamae.
 

2. Seinaru misugata mabayuku teri,

  Mitsukai no mure mo tada hirefusu.

  Tsumi aru warera wa ika ni subeki.

  Yurushi to awaremi motomuru nomi.
 

3. Konoyo no shihaisya ogori tatedo

  Sono sakae sura mo yami ni sugizu,

  Chi ni aru warera wa tada hitasura

  Chichi.Ko.Seirei no Kami o tataen.


戻る