356 インマヌエルの主イェスこそ
1.Inmanueru no shu Iesu koso
 Teki o yaburi yo ni kachi,
 Torawaretaru hitobito o
 Tokihanatsu sukuinushi.
 Towa no inochi,towa no sachi,
 Ataetamou itsukushimi.
2.Chikaratsuyoki sono mite wa
 Nayamu mono o hagemashi,
 Ai ni misuru mikokoro wa
 Tayoru mono o misutezu.
 Kanashimi o mo itami o mo
 Awaremi mote iyashi tamou.
3.Waga kokoro yo,tsuyoku are.
 Waga tamashii,shizumare.
 Tatakai ni mo ugokazu,
 Tomo ni imasu Inmanueru
 Tokoshiemade sasae tamou.
4.Tomi to chikara,kuni mo mata
 Chichi no kami no mono nari.
 Sakae to chie shu ni kiseyo,
 Hofurareshi kohitsuji ni.
 Waga uchi naru mono subete
 Hometataeyo,kiyoki mina.

戻る