357 力に満ちたる

1.  Chikara ni michitaru Shunaru Kami wa
 Kaze sae mimune no mama ni osamu.
 Mikotoba hibikase kataru toki wa
 Kagayaku taiyou mo koko ni tomaru.
2.  Sakamaku aranami kishi o uchite
 Takamari todoroki semaru toki mo
 Chikara ni michitaru Shu no miude wa
 Tachimachi arashi o shizume tamou.
3.  Arashi wa takerite yami wa fukaku
 Kozue no tori no su uchitatakedo
 Fukaki mikokoro no tsukurinushi wa
 Miezaru mite mote mamori tamou.
4.  Sekai no kuniguni,sono shihaisya,
 Mikuni no mimune o ononoki kike,
 Miwaza o agamete uyamai tsutsu
 Mimae ni kitarite mina o homeyo.


戻る