358 小羊をばほめたたえよ!

1. Kohitsuji o ba home tataeyo!
   Tae naru utagoe ten ni michite.
  Kami no tami yo, megumi no Shu ni,
   Sakae no kamuri o sasage utawan.

2. Shu naru Iesu o home tataeyo!
   Warera no Kurushimi oishi Iesu  o.
   Jujika no chi no, sukui no Shu ni,
   Sakae no kamuri o sasage utawan.

3. Inochi no Shu o home tataeyo!
   Shi o horoboshitaru chikara no Shu o.
   Kami no tami yo Fukkatsu no Shu ni
   Sakae no kamuri o sasage utawan.

4. Shunaru Iesu o home tataeyo!
   Subete o osameru Shihai no Shu o.
  Towa ni imasu heiwa no Shu ni,
   Sakae no kamuri o sasage utawan.

戻る