359 ひつじかいは

1.Hitsujikai wa ai to makoto ni michite
  Syouri no michi e tomonai tamou.
  Warera no mina o hometataen.

2. Saishinaru shu kiyoki utage ni maneki,
  Nayamu mono ni inochi o tamou.
  Warera mina o yobi motomen.

3. Shu wa mite mote tami o michibiki tamou.
  Sono mikotoba michi o shimeshi,
  Shinzuru mono o tsuyome tamou.

4. Yorokobi mote inochi no kagiri o utae.
  Kyoukai wa mina hitotsu to sare,
   Shu no shihai o nobetsutaen.


戻る