365 ÂN͍s

1. 
Furui toshi wa yuku.Kansya shiyou,Shu Iesu ni.
@ Shu wa nayami no toki tsune ni mamorareta.

2.  Kami no hitorigo ni warera mina inoru.
@ Kirisutosyatachi o omamori kudasai.

3. 
Mikotoba o tsune ni oatae kudasai.
@ Itsuwari no oshie toozakete kudasai.

4.  Tsumi o hanare sase,mimegumi ni michita
@ Atarashii toshi o oatae kudasai.

5.  Shu ni atte ikiyou,owari no toki made.
Kurushimi no toki mo Shu wa tomonawareru.

߂