377 _͂킪

1. Kami wa wagatoride, waga tsuyoki tate,
   Subete no nayami o toki hanachi tamou.
   Ashiki mono ogori tachi,
   Yokoshimana kuwadate mote ikusa o idomu.

2. Uchikatsu chikara wa warera niwa nashi.
   Chikara aru hito o Kami wa tate tamou.
   Sono hito wa Shu Kirisuto,bangun no kimi,
   Ware to tomo ni tatakau Shu nari.

3. Akuma yo ni michite seme kakomu tomo,
   Warera wa osoreji mamori wa katashi.
   Yo no chikara sawagitachi semaru tomo
   Shu no kotoba wa aku ni uchikatsu.

4. Chikara to megumi o ware ni tamawaru
   Shu no kotoba koso wa susumi ni susuman.
   Waga inochi  waga subete toraba tore,
   Kami no kuni wa nao ware ni ari.

߂