378 栄光は主にあれ
1. Eikou wa Shu ni are, megumi no Kami wa
  Shi no tani ayumeru warera o kaerimi,
 Sukui o motarashi mikuni o kiyomuru
  Kagayaku tsukai o tsukawashi tamaeri.

2. Eikou wa Shu ni are, tsumibito yurusu
 Tsukisenu megumi wa, aratani shimesare,
  Isame tokareshi jiyuu no yorokobi,
 Shinzuru kokoro ni futatabi afurenu.

3. Eikou wa Shu ni are,chikara no motoi
  Toutoki seisyo wa warera no te ni ari,
 Yo no chie,shirizoke,seirei kudarite
  Sono imi tadashiku tokiakashi tamou.

4. Eikou wa Shu ni are,toutoki megumi
 Sazukaru warera wa hitasura shitagawan.
  Konoyo ni miKami o nasashime ya.
 Hikarito, warerawo nasasime tamaeya.

戻る