379 この世にあかし立てて
1. Kono yo ni akashi tatete Seitora wa ikoi ni tsuku.
   Shu no mina o hometataen Hareruya, Hareruya.
2. Shu wa tate, waga kakurega,
  Tatakai o michibiki tamou
  Yamiyo no hikari nareba, Hareruya, Hareruya.
3. Seito no ato ni tsuzuki, Isamshiku tatakainuke,
   Kanmuri o kachitoru made, Hareruya, Hareruya.
4. Warera wa yowaku aredo Kyoukai wa seito no mure,
  Shu ni yori hitotsu to naru. Hareruya, Hareruya.
5. Tatakai hageshikutomo kachiuta wa Hibikiwatari,
  chikara wa mata wakiizu. Hareruya, Hareruya.
6. Yuuhi no kageru toki ni,tsuwamono wa
  Tatakai yame eien no heiwa o uru.
   Hareruya, Hareruya.
7. Saredo mo sakae no hi wa seitora no ueni noboru.
  Kachiuta takaku utae.  Hareruya, Hareruya.
8. Sekai no sumizumi yori Seitora wa koe o ageru.
  Chichi, Ko, Seirei no Shu ni, Hareruya, Hareruya.


戻る