382 ͂ɖ

1. Chikara ni michitaru , waga Kami no ai yo,
   Towa ni kawari naku  hibi ni arata nari.

2. Oozora to umi wa itstukushimi shimeshi
   Midori no daichi wa megumi ni tsutsumaru.

3. Saredo shu no ai wa jyujika ni kakarishi
   Shu iesu no shi ni koso yutaka ni shimesaru.

4. Shisubeki hito no shi miomote ajiwai,
   yomi ni mo kudarishi sono fukaki ai yo.

5. Seinaru sono asa haka o uchiyaburi
   Yomigaeru ai yo, chikara no shu iesu yo.

߂