387 刈り入れの主を

1.Kariire no Shu o hometataeyo.
  Hareruya utae, koe no kagiri.

  Shiki oriori no megumi omoi.

  Yorokobi utae,minori no Shu o
.2.  

2.Megumi no ame wa chi o uruosu.
  Oka wa yorokobi, tani wa utau.
  Yutakana minori kono heiwa o

  Toshi no kamuri to Shu wa nasareru.
 
3.Kariireta mono Shu ni sasageyo.

  Kariire no Shu wa owari no hi ni

  Sukuwareta mono yobi atsumete
  
Kami no mikura ni osamerareru.

戻る