388 主の恵みゆたかなり

1.Shu no megumi yutaka nari.
  Fuyu no yuki,haru no kaze,
  natsu no ame meguru ma ni

  Minori yuku aki no sachi.
 

2.Namida mote maku hito no

  Kurushimi o Shu wa syukushi

  Kariire no toki wa kinu.


3.Ooinari, Shu no megumi,

  Kono tsuchi ni ima tachite,

  Kometsubu ni yadoru ai  te ni ukete,
  Shu o tataen.


戻る