390 主は教会の基となり

1.Shu wa kyoukai no motoi to nari,
  Mikotoba o mote kore o kiyome,
  Warera o shi yori toki hanachite,
  Tsukauru tami to nashi tamaeri.

2.Sekai no tami wa atsume rarete,
  Hitotsu no karada, hitotsu no kate,
  Hitotsu no nozomi,tomo ni wakachi,
  Hitori no Kami no mitami to naru.

3. Nikumi arasoi warera o saki
   Hito wa azakeri nonoshiru tomo,
   Kami wa warera no sakebi o kiki,
   Namida ni kaete uta o tamawan.

4. Yo ni aru tami mo sarishi tami mo
  Tomo ni majiwari,  Kami o aogi,
   Towa no shyouri o machinozomi te,
   Iesu no kimasu o setsu ni inoru
.

戻る