391 キリストよ、救いの神

1.Kirisuto yo,sukui no kami,
 Isogi kite tasuke tamae,
 Chi o nagasu jujikan no Shu o
 Shinzuru tami o.

2.Shu no mure wa dhiisaku tomo,
 Shu mizukara tachi agari te
 Tatakaeba,donna teki mo
 Katsu koto nashi.

3.Shu no mure ni michi afururu
 Kami no heiwa yo ni arawase.
 Michikara to yorokobi mitsu
 Kami no heiwa o.

4.Shu no mure yo,me o samashite
 Yo ni mukai tsutome hatase
 Tokoshieni sanbi no koe
 Tenchi ni mitase.

戻る