394 信仰うけつぎ

1. Shinkou uketsugi、shiren ni taete,
  Ima, waga kokoro ni yorokobi afureru.
(Refrain)
   Shinkou uketsugi、kyou mo susumi yukou.

2. Shinjite inoreba  Sekai wa Shu ni kishi,
  Shinri wa warera ni jiyu o ataeru.

3.Teki o aisareta Shu Iesu ni shitagai,
  Ai no hataraki de Shu o nobetsutaeyou
.


戻る