395 建ちては崩るる

1.  Tachite wa kuzuzuru
 Yo no kuniguni.
 Kawaranu kuni koso
 Shu no kyoukai. 

2.  Seinaru kyoukai
 Tsuyoku katashi.
 Arashi no naka nimo
 Yurugfanu shiro. 

3.  Sasaguru inori wa
 Yoyo ni taezu,
 Tatae no utagoe
 Yamu koto nashi. 

4.  Yurugazu ugokazu
 Yama no gotoshi,
 Hito no te ni yoranu
 Shu no kyoukai.


戻る