401 しもべらよ、み声きけ

1.Shimoberayo, mikoe kike,
 “Hitobito o deshi to seyo”.
 Syouri ni mitsuru Shu no mina to

 Sono sakae o hirome yuke.

2.Zennou no Kami Shu no shihai
 Kono chi nimo nozomu toki,
 Shu no syouri to sukui to o
 Kami no tami yo, home utae.

3.Kami no waza, Shu no sukui
 Takarakani nobe tsutae,
 Iesu no mina o tatae tsutsu
 Kami no tami yo, susumi yuke.

4.Iza warera home utawan,

 Mitsukai to koe o awase.
 Mikuni,chikara,misakae wa
 Tokoshie made Kami ni are.

戻る