402 いともとうとき

1. Ito mo toutoki Iesu no megumi,
  Tsumi ni shinitaru mi o mo ikasu.

   Shu yori tamawaru ame no kate ni
 Ueshi kokoro mo ima wa michinu.

(Refrain)

   Yo ni aru kagiri
   Kimi no sakae to
   Itsukushimi to o
   Katari tsutaen.

2. Sukui no megumi tsuguru ware wa
   Yorokobi afure uta to zo naru.
   Horobi o ideshi kono shirase o,
 Amaneku hito ni katari tsutaen.

3. Katari tsukusenu Iesu no  megumi,
   Itomo chiisaki ware o mo meshi,
   Ten no yotsugi to nashitamaeba,
   Tare ka moru beki Shu no sukui ni.

戻る