404 あまつましみず 

1. Amatsu mashimizu nagare kite,
   Amaneku yo o zo uruoseru.
   Nagaku kawakishi waga tamashii mo,
   Kumite inochi ni kaeri keri.

2. Amatsu mashimizu nomu mama ni,
   Kawaki o shiranu mi to narinu.
   Tsukinu megumi wa kokoro no uchi ni,
   Izumi to narite waki afuru.

3. Amatsu mashimizu ukezu shite,
   Tsumi ni karetaru hitokusa no
   Sakae no hana wa ikade saku beki,
   Sosoge, inochi no mashimizu o.


戻る