405 すべての人に

1.Subete no hito ni nobe tsutaeyo,
  Kami no tamaeru yoki shirase o.
  Chichinaru Kami wa miko o kudashi,
  Sukui no michi o hiraki maseri.

2.Amaneku nobeyo, yoki shirase o.
  Makoto no sachi o motome tsutsu mo,
  Munashiki mono ni sasoware yuku
  Yo no hitobito ni nobe tsutaeyo,

3.Jujika no ue ni shini tamaeru
  Miko koso towa no sukui nareba,
  Kami no tamaeru kono shirase o.
  Chi no hate made mo tsuge hirome yo.

戻る