406 聖霊ゆたかに

1. Seirei yutakani megumi o motarasu.
  Kami ni se o mukete ayumu hito ni sae.

2. Inoru mure noue seirei wa kudari

  Wakai no kotoba o kataridasu kiseki.

3. Yami no naka de sae seirei wa hikari
  Konran no naka de ayumi o michibiku.

4. Shu naru seirei to deau mono wa mina

  Ishi no kokoro sae  myaku uchi hajimeru.


5. Seirei o ukete Iesu o Shu to shinji
  Jyuujika no syouri o tsutaeyo,sekaini.

  Hareruya.

戻る