412 昔 主イェスの

1. Mukashi Shu Iesu no maki tamaishi
  Ito mo chiisaki inochi no tane,
   Mebae sodachite chi no hate made,
  Sono eda o haru ki to wa narinu.

2. Rekishi no nagare furuki mono o
   Kaeranu kako e oshiyaru ma ni,
   Shu Iesu no tateshi ai no kuni wa
   Tami yori tami e hirogari yuku.

3. Jidai no kaze wa fuki takerite,
   Shisou no nami wa, sawagitate do
   Subete no mono o koete susumu
   Shu Iesu no kuni wa towa ni sakaen.

4. Chichi naru kami yo, mina ni yorite
   Sekai no tami o hitotsu to nashi,
   Chi no hate made mo mikuni to suru
  Yakusoku o ima hatashi tamae.

戻る