416 _̖

1. Kami no tami wa Shu no mikate ni,
   Hitoshiku mina yashinawarete,
   Seirei ni yori Shu no maneki o
   Tomo ni ukeru nakama to naru.

2. Kami no tami wa Shu no jujika ni,
   Hitoshiku mina aganawarete,
   Magokoro mote Shu ni shitagai,
   Tomo ni ayumu nakama to naru.

3. Kami no tami wa Shu no Heiwa ni,
   Hitoshiku mina michibikarete,
   Hedate no kabe uchi kudakare,
   Mimune no mama hitotsu to naru.


߂