418 キリストのしもべたちよ

1.Kirisuto no shimobetachi yo,
 Shu no immune ni shitagatte,
 Higoto ni Akashi o tate,
 tonaribito to tomo ni ikiru kuni o tsukure,
 Kirisuto no shimobetachi yo,
 Shu no mikokoro,wasureruna.

2.Omoni ni uchihishigareta hito ni Shu wa chikazukarete,
 Kanashimu hito no nayami mi ni owareta
 Shu no awaremi, sono mikotoba,
 Kirisuto no shimobetachi yo,
 Shu no mikokoro,wasureruna.

3.Chiu o nagasu arasoi ari.Hokoru mono no ogori arei.
 Heiwa to seigi no Shu wa tachiagatte,
 yo no fusei o kudaki tamou.
 Kirisuto no shimobetachi yo,
 Shu no mikokoro,wasureruna.

戻る