433 あるがままわれを

1. Arugamama  ware o chi o mote aganai,
   Iesu maneki tamou, mimoto ni ware yuku.

2. Arau sube naki waga toga mo tsumi mo,
   Iesu kiyome tamou, mimoto ni ware yuku.

3. Utagai no nami mo, osore no arashi mo,
   Iesu shizume tamou, mimoto ni ware yuku.

4. Kokoro no itade ni nayameru kono mi o
   Iesu iyashi tamou, mimoto ni ware yuku.

5. Tayori yuku mono ni sukui to inochi o
   Iesu chikai tamou, mimoto ni ware yuku.

6. Arugamama  ware o kaku made awaremi,
   Iesu aishi tamou, mimoto ni ware yuku.

戻る