436 十字架の血に

1."Jujika no chi ni   sukui areba,
  kitare” tono koe o ware wa kikeri.
(Refrain)
     Shu yo, ware wa ima zo yuku,
     Jujika no chi ni te kiyome tamae.

2. Yowaki ware mo michikara o e,
  Kono mi no kegare o mina nuguwaren.

3. Magokoro mote setsu ni inoru,
  Kokoro ni mitsuru wa Shu no mimegumi.

4. Homubeki kana waga Shu no ai,
   Ah homubeki kana waga Shu no ai.

戻る