437 行けども行けども

1.Yukedomo yukedomo tada sunahara,
  Michi naki tokoro o hitori tadoru.
  Sasayaku gotoku ni mikoe kikoyu,
  “Tstukareshi waga tomo, ware ni kitare”.

2.Yaketaru sunahara itamu hadashi,
  Kawaki no kiwami ni tayuru inochi,
  Shizuka ni yasashiki mikoe kikoyu,
  “Inochi no izumi ni kitarite nome”.

3.Kaeru ie mo naku tsukare hatete,
  Nozomi mo naki mi wa shi o zo negau.
  Sayaka ni chikara no mikoe kikoyu,
  “Kaereya, chichi naru Kami no moto ni”
.

戻る