438 若き預言者
1. Wakaki yogensha, Shu naru Iesu yo,
   Hitasura hito ni tsukaeshi shu wa,
   Hito o osorezu,hito ni kobizu,
   Shinri no michi ni ware o maneku.
2. Yukute ni matsu wa jujika naredo,
   Sadameshi meate kataku nozomi,
   Ai to shimei no michibiku  mama
   Shu wa hitasura ni susumi tamou.
3. Shu yo, arasoi o fusegi todome
   Nikumi, musabori kotogoto sute,
   Seinaru shihai yo ni shimeshite
   Tami o hitotsu to narase tamae.
4. Tomio motomeru kokoro sutete
   Kurushimi nayamu hito o omoi
   Pan o motomete sakebu kora no
   Omoni o tomo ni owase tamae.
5. Osore o shiranu Shunaru Iesu yo,
   Yowaki warera to tomo ni imashi,
  Mikao o aogi,mikoe o kiki,
 imune no mama ni yukase tamae.

戻る