441 信仰をもて

1.Shinkou o mote ware wa aogu, Jujika o.
  Kono yo no tsumi oitamaishi
  Kiyoki Kami no kohitsuji.

2.Megumi no Shu yo, yurushi tamae Waga tsumi.
  mayori nochi Kami no mono to
  Narase tamae,waga mi o.

3.Yowaki kokoro Shu yo awaremi Tsuyomete,
  Shu o aisuru atsuki omoi
  Moyashi tamae,taesezu.

4.Nugui tamae,nageku ware no Namida o.
  Shi no kanata o terasu hikari
  Shimeshi tamae,waga Shu yo.

戻る