447 神のみこころは

1.Kami no mikokoro wa tsune ni ito tadashiku,

 Shinjiru monora  o mite mote tasuke tamou.

 Nayami yori sukuu fukaki awaremi
 Warera kokoro yori shinjite yori tanoman.

2.Waga Shu wa nagusame waga inochi no nozomi,
 Dekigoto umidasu shinjistu no mikotoba.
 Warera no subete o mite ni osamete,
 Kami no hitosuji mo nokosazu kazoe tamou.
3.Subete o shiritamou mikami o osore tsutsu
 Mikao o shitaite yasuragi o mi ni uken.
 Owari no toki ni mo mayowazu yudanen.
 Tsumi mo shim o yomi mo ware ni katsu koto nashi.
4.Nayami, kurushimi ni nageku ware o torae,
 Ojimadou mono o nagusametamou Shu wa
 Setsunaru inori o kobamu koto nashi.

 Kiyoki Shu no mina o towa ni tataeyo. Amen.

戻る