455 神は私の強い味方
1. Kami wa watashi no tsuyoi mikata.
   Dare ga watashi ni sakarai eyou.
   Subete no mono wa hamukau tomo
   Setsu ni inoreba nige shirizoku. 
2.Shu Iesu Kirisuro, sono chishio wa
 Watashi no sukui,watashi no iwa.
 Tayoreru mono wa hamukau tomo
 Kono ishizue ni watashi wa tatsu.
3.Shi ni itaru tsumi Shu wa keshisari,
 Watashi o arai kiyomerareru.
 Tsumi yurusareta kono yorokobi.
 Watashi wa utau, sabaki no hi mo.
4.Seinaru rei wa watashi no tame
 Fukai umeki de torinasareru.
 Sono rei ni yori Kami o “Chichi”to
 Yobu watashi koso Kami no kodomo.
5. Daichi ga sakare hi o fuite mo,
 Ue mo  kawaki mo shi mo inochi mo,
 Ta no subete mo Shu no ai kara
 Watashi o hanasu koto wa dekinai.
6. Yorokobi ni michi kokoro odori,
 Utagoe takaku mina o homeyou.
 Shu koso watashi o terasu hikari,
 Watashi no uta no tsukinu izumi.

戻る